Sąlygos

Žemiau pateikta informacija apibendrina standartinių pirkimų apmokėjimo sąlygas taikomas NORSTAT.


Apmokėjimas

Visos NORSTAT pardavimo sutartys turi būti apmokėtos ne vėliau kaip per 15 dienų. Vėluojant pateikti apmokėjimą yra taikoma 8 proc. papildoma metinė palūkanų norma. Sąskaita didelės apimties projektams (>15 000 EUR) bus išrašyta iš anksto, įpareigojanti avansu apmokėti 50 proc. sutartos galutinės sumos, o likutinę sumos dalį apmokėti baigus projektą ir / ar perdavus galutinius tyrimo duomenis. Mėnėsinis apmokėjimas galimas tuo atveju, jei projekto trukmė yra ilgesnė nei 2 mėnesiai, tačiau tam reikalingas išankstinis susitarimas.

Nustatyta suma yra grindžiamia galiojančiu valiutos kursu sutarties sudarymo dieną. NORSTAT pasilieka teisę iš naujo suderėti ir pakeisti sutartyje numatytą sumą valiutos kursui pakitus daugiau nei 5 proc. nuo sutarties sudarymo dienos. 

Sutarties pratęsimas ir galiojimas

Visos sutartys sudarytos raštu, taip pat, žodiniai susitarimai su NORSTAT yra laikomi galiojančiais 1 mėnėsį nuo sutarties datos, išskyrus atvejus, kada yra sutarta kitaip. Visi papildomai atlikti darbai / užduotys neįtraukti į sudarytą sutartį su klientu bus įkainojami valandiniu įkainiu pagal tuo metu galiojančius NORSTAT tarifus. NORSTAT pasilieka teisę  iš naujo suderėti galutinę sumą, tuo atveju, kada yra pratęsiama projekto trukmė, arba, kada projekto kaina buvo nustatyta klientui nepateikus pakankamai išsamios informacijos.

Nutraukimas | Vėlavimai

Sutarties nutraukimo atveju (inicijavus klientui), klientas bus apmokęstintas 10 proc. nuo galutinės sutartos projekto sumos bei turės apmokėti visas išlaidas patirtas NORSTAT nuo projekto pradžios iki nutraukimo datos. Projekto ir / ar projekto sudėtinių dalių neįvykdžius laiku, aukščiau įvardinti tarifai bus taikomi NORSTAT atžvilgiu, įskaitant visas papildomas išlaidas patirtas  ryšiumi su neproporcingais kliento reikalavimais.  

Konfidencialumas

Konfidencialumas laikomas galiojančiu tarp abiejų šalių, įskaitant: informaciją susijusią su projektais, komercinėmis paslaptimis, idėjomis ir produktais, taip pat visa papildoma informacija, gauta projekto metu. 

Juridinės teisės

NORSTAT priklauso visos juridinės teisės į pateiktą kainodarą bei  sąlygas susijusias su projektu, be papildomo mokęsčio su klientu, už atlygį minėtų sąlygų nustatymui ir pateikimui.  NORSTAT pateikiamos sąlygos bei kainodara yra saugomos įstatymų ty. negali būti atskleistos ir panaudotos NORSTAT konkurentų.

Visi duomenys, įskaitant klausimyną, rezultatų analizę ir ataskaitas priklauso klientui, išskyrus sindikuotas apklausas (pvz.: Omnibus) ir standartizuotus produktus ar projektus į kuriuos NORSTAT turi patentuotas teises.

Analitiniai metodai, techninės priemonės bei kompiuterinės sistemos naudotos projekto metu nepriklauso klientui. Klientas neturi jokių išskirtinių teisių į nei vieną iš aukščiau įvardintų nuosavybių, įskaitant: internetinių ataskaitų pateikimo formą bei dizainą, WEB nuorodas, kitokio pobūdžio formas ir ataskaitas. 

Rezultatų viešinimas

Skelbiant NORSTAT atliktų tyrimų rezultatus, tiek klientas, tiek NORSTAT privalo būti įvardijami. Atkreipiame dėmėsį į tai, kad yra svarbu paminėti informaciją susietą su kvotomis, kuriomis grįsta apklausa, jei viešinami rezultatai yra susiję su internetinėmis apklausomis.

Paskelbiant neteisingus duomenis ar klaidinančius rezultatų išrašus, NORSTAT pasilieka teisę paskelbti tyrimo rezultatus, taip išreiškiant nešališką poziciją grįstą sąžiningais tyrimo rezultatais.

Žalos atlyginimas

NORSTAT negali būti saistoma su galimomis klaidomis sutartyje, ty. informacija, kurią teisinga įvardija ir pripažįsta abi šalys. Esant galimai klaidingos informacijos tikimybei, klausimai turi būti sprendžiami iš anksto, be nepagrįstų atidėliojimų.

Esant klaidingai informacijai rezultatuose ar ataskaitose, tiesiogiai įtakotai klaidingų duomenų, ar informacijos kuri buvo pateikta kliento, NORSTAT atliks  pakeitimus, už kuriuos klientas turės sumokėti papildomai.

Aptikus klaidas rezultatuose ar ataskaitose dėl NORSTAT kaltės, NORSTAT įsipareigoja atlikti pataisas be papildomų kliento lėšų. Bendrojoje praktikoje yra įprasta jog Norvegijos įstatymai ledžia padengti žalos atlyginimą ir kompensuoti tokių pataisų išlaidas.  

NORSTAT  negali būti  laikoma atsakinga dėl kliento finansinių nuostolių, kurie tiesiogiai susieti su kliento veiksmais remiantis NORSTAT pateiktais duomenimis ir rezultatais.   

Nenumatytos aplinkybės.

NORSTAT neprisiima atsakomybės už galimus vėlavimus, ar kliūtis vykdant įsipareigojimus, įtakotus ir / ar susijusius su stichinėmis nelaimėmis, vyriausybės įsitraukimu, embargu, streikais, darbo sunkumais, įrangos gedimais, orais, rinkos tendencijomis ir kitomis priežastimis kurių NORSTAT negali įtakoti.

Ginčai

Tiek klientas, tiek NORSTAT, įsipareigoja laikytis etikos normų bei ESOMAR nuostatų. Klientas privalo žinoti, jog NORSTAT įsipareigoja veikti pagal nuostatas, priimtas Duomenų apsaugos inspekcijos ir kitų valstybinių įstaigų.

Ginčai dėl šios sutarties įtakos, turinio ir galiojimo, yra sprendžiami derybų būdu, ty. abiejų šalių susitarimu. Jei ginčo minėtomis priemonėmis išpręsti nepavyksta, abi šalys pasilieka teisę ginti savo interesus teisininėmis priemonėmis.